Danh Mục: Thủ tục hành chính

Công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu

102001baoxaydung image001 - Công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-173342-TT Cấp thực hiện Cấp Bộ Loại TTHC Không có thông tin Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Trình tự thực hiện – Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu đến Bộ Xây…

Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-233797-TT Cấp thực hiện Cấp Bộ Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Phát triển đô thị Trình tự thực hiện   Tên bước Mô tả bước   1.   – Chủ đầu tư gửi văn bản trình Thủ…

Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-233816-TT Cấp thực hiện Cấp Bộ Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Phát triển đô thị Trình tự thực hiện   Tên bước Mô tả bước   1.   – Chủ đầu tư gửi công văn và 15…

Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-233803-TT Cấp thực hiện Cấp Bộ Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Phát triển đô thị Trình tự thực hiện   Tên bước Mô tả bước   1.   – Chủ đầu tư gửi 16 bộ hồ sơ…

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-233790-TT Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Phát triển đô thị Trình tự thực hiện   Tên bước Mô tả bước   1.   – Chủ đầu tư gửi hồ sơ trình UBND…

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-233900-TT Cấp thực hiện Cơ quan khác Lĩnh vực Phát triển đô thị Trình tự thực hiện   Tên bước Mô tả bước   1.   – Chủ đầu tư gửi công văn và 15 bộ hồ sơ đề nghị UBND cấp tỉnh chấp…

Điều chỉnh các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-233873-TT Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Phát triển đô thị Trình tự thực hiện   Tên bước Mô tả bước   1.   – Chủ đầu tư gửi tờ trình kèm theo…