Danh Mục: Thủ tục hành chính

Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-263361-TT Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Trình tự thực hiện – Cá nhân cung cấp thông tin theo Phụ lục 1…

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình cấp I, công trình cấp đặc biệt, công trình do Thủ tướng Chính phủ giao, công trình theo tuyến đi qua 2 tỉnh trở lên, công trình do Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quyết định đầu tư, công trình do các Tập đoàn kinh tế nhà nước quyết định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-263362-TT Cấp thực hiện Cấp Bộ Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Trình tự thực hiện – Tối thiểu trước 15 ngày đối với công trình cấp…

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-263363-TT Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Trình tự thực hiện – Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu…

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-263364-TT Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Trình tự thực hiện – Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch…

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-263365-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Trình tự thực hiện – Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch…

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-263368-TT Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Trình tự thực hiện – Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch…

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-263369-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Trình tự thực hiện – Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch…

error: Alert: Content selection is disabled!!