Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-263370-TT
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Trình tự thực hiện

–  Căn cứ vào thông tin quy hoạch, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch theo các trường hợp quy định tại Điều 32 của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Điều 36 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị gửi UBND cấp huyện.

–  Căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của đô thị, khu chức năng đặc thù, Quy định quản lý theo quy hoạch chung xây dựng, đề xuất của chủ đầu tư, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện có trách nhiệm xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và báo cáo UBND cấp huyện cấp giấy phép quy hoạch về nội dung giấy phép quy hoạch. Thời gian thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch hợp lệ.

– UBND cấp huyện xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng.

– Đối với dự án đầu tư xây dựngcông trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị trừ nhà ở;  công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất, trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch, cơ quan quản lý quy hoạch phải tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung cấp phép. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

 

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 – Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;
– Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;
– Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch;
– Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;
– Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.
  05
  Số bộ hồ sơ 01 bộ
  Phí

  Không có thông tin

  Lệ phí

  $(document).ready(function () {
  loadAjax(“/TTHC_UserControls/thutuc/BienTap/LePhi/viewlephi.aspx?ltsLP=23102”, “#contain_LePhi”);
  });

  Mức giá

  Không có thông tin

  Thời hạn giải quyết

  45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.
  Cơ quan thực hiện Cơ quan quản lý quy hoạch huyện
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
  Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ UBND cấp huyện.
  Cơ quan được ủy quyền

  Không có thông tin

  Cơ quan phối hợp

  Không có thông tin

  Kết quả thực hiện – Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung quy định tại mẫu số 2 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, mẫu số 2 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.
  – Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ quy định tại mẫu số 4 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, mẫu số 4 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010
  Căn cứ pháp lý của TTHC
  Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Không có
  Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
  Xem thêm:  Công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu