Danh Mục: Giấy chứng nhận tu bổ di tích

DV Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Tu Bổ Trùng Tu Di Tích

Chứng chỉ hành nghề tu bổ bảo quản di tích

Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích   Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng nhận dịch vụ tư vấn & tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích bao gồm các lĩnh vực khác nhau như: Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo…

Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Lập Dự Án Tu Bổ Di Tích

Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích

Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng nhận dịch vụ tư vấn hồ sơ thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích cho các cá nhân có nhu cầu trên Toàn Quốc. Căn cứ theo Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 , Nghị định số 61/2016/NĐ-CP,…