Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-233790-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Phát triển đô thị
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1.   – Chủ đầu tư gửi hồ sơ trình UBND cấp tỉnh đề nghị thẩm định, chấp thuận đầu tư.  
2.   – UBND cấp tỉnh gửi văn bản trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư và gửi 10 bộ hồ sơ về Bộ Xây dựng để thẩm định. Bộ Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.  
3.   – Bộ Xây dựng gửi lấy ý kiến các Bộ ngành có liên quan; các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản theo thời hạn quy định. Bộ Xây dựng tổng hợp ý kiến góp ý và có văn bản thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư.  
4.   – Thủ tướng Chính phủ ra quyết định chấp thuận đầu tư dự án.  
5.   – Văn phòng Chính phủ gửi quyết định chấp thuận đầu tư dự án cho UBND cấp tỉnh và Bộ Xây dựng qua đường văn thư. UBND cấp tỉnh trao quyết định chấp thuận đầu tư dự án cho chủ đầu tư tại trụ sở cơ quan hành chính.  
Cách thức thực hiện
– Chủ đầu tư trực tiếp gửi hồ sơ trình UBND cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan hành chính.
– Việc gửi hồ sơ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường văn thư.
Thành phần hồ sơ
  Thành phần hồ sơ  
1. – Tờ trình đề nghị chấp thuận đầu tư thực hiện dự án.  
2. – Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc quyết định chỉ định chủ đầu tư, hoặc văn bản xác nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp chủ đầu tư là chủ sử dụng khu đất thực hiện dự án.  
3. – Hồ sơ dự án theo quy định gồm: thuyết minh dự án, hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, hồ sơ thiết kế đô thị (không bao gồm mô hình thu nhỏ khu vực thực hiện dự án), dự án thành phần phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng (nếu có), các nội dung phối hợp giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương (nếu có).  
4. – Các văn bản pháp lý kèm theo: Quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị; hồ sơ quy hoạch chi tiết; hồ sơ chứng minh năng lực của chủ đầu tư về tài chính, kinh nghiệm về đầu tư và quản lý phù hợp để thực hiện dự án và các văn bản pháp lý có liên quan khác.  
5.    
Số bộ hồ sơ Số lượng hồ sơ trình thẩm định: 10 (bộ).
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết Không quá 72 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian gửi hồ sơ qua đường văn thư), trong đó: – Thời gian gửi lấy ý kiến các Bộ ngành liên quan tối đa là 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; – Thời gian các Bộ ngành liên quan có trách nhiệm trả lời tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến; – Thời gian Bộ Xây dựng tổng hợp ý kiến góp ý và có văn bản thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các công văn trả lời từ các Bộ ngành có liên quan; – Thời gian Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành quyết định chấp thuận đầu tư dự án tối đa là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Bộ Xây dựng.
Đối tượng thực hiện Tất cả
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Thủ tướng Chính phủ
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ UBND cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan hành chính
Cơ quan được ủy quyền UBND cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp Các Bộ ngành và các cơ quan khác có liên quan
Kết quả thực hiện Quyết định chấp thuận đầu tư dự án của Thủ tướng Chính phủ hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không chấp thuận đầu tư dự án.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không có
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Xem thêm:  Đăng tải thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực)