Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-233803-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Phát triển đô thị
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1.   – Chủ đầu tư gửi 16 bộ hồ sơ đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận đầu tư; UBND cấp tỉnh gửi văn bản kèm theo 01 bộ hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.
 
 
2.   – Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong trường hợp cần thiết Bộ Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến của các Bộ ngành có liên quan.  

 

Cách thức thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
11. – Tờ trình đề nghị chấp thuận đầu tư thực hiện dự án.
2. – Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc quyết định chỉ định chủ đầu tư, hoặc văn bản xác nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp chủ đầu tư là chủ sử dụng khu đất thực hiện dự án.
3. – Hồ sơ dự án theo quy định gồm: thuyết minh dự án, hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, hồ sơ thiết kế đô thị (không bao gồm mô hình thu nhỏ khu vực thực hiện dự án), dự án thành phần phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng (nếu có), các nội dung phối hợp giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương (nếu có).
4. – Các văn bản pháp lý kèm theo: Quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị; hồ sơ quy hoạch chi tiết; hồ sơ chứng minh năng lực của chủ đầu tư về tài chính, kinh nghiệm về đầu tư và quản lý phù hợp để thực hiện dự án và các văn bản pháp lý có liên quan khác
  04
  Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
  Phí

  Không có thông tin

  Lệ phí

  Không có thông tin

  Mức giá

  Không có thông tin

  Thời hạn giải quyết

  – Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời trong thời hạn tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến.

  – Trường hợp Bộ Xây dựng phải lấy ý kiến các Bộ ngành có liên quan thì thời hạn xem xét trả lời không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến.

  Đối tượng thực hiện – Ủy ban nhân dân tỉnh
  Cơ quan thực hiện Bộ Xây dựng
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Xây dựng
  Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ UBND cấp tỉnh
  Cơ quan được ủy quyền

  Không có thông tin

  Cơ quan phối hợp

  Không có thông tin

  Kết quả thực hiện Văn bản thống nhất ý kiến về hồ sơ dự án.
  Căn cứ pháp lý của TTHC
  Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Không có
  Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
  Xem thêm:  Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh