Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-263399-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện

– Chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước) theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Sở Xây dựng hoặc các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương).

– Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.

– Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 10 ngày đối với các công trình còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng để làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi theo đường bưu điện. 

 

Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1– Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)
– Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trong trường hợp thẩm định dự án/dự án điều chỉnh; hồ sơ thiết kế cơ sở (thuyết minh và bản vẽ) trogn trường hợp thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh;
– Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quantheo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP bao gồm:
1. Văn bản pháp lý:
– Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng;
– Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);
– Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
– Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;
– Các văn bản khác có liên quan.
2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:
– Hồ sơ khảo sát xây dựng;
– Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;
– Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.
3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:
– Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;
– Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);
– Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.
  07
  Số bộ hồ sơ 01 bộ
  Phí

  Không có thông tin

  Lệ phí

  Không có thông tin

  Mức giá

  Không có thông tin

  Thời hạn giải quyết

  – Đối với công trình cấp II và cấp III: không quá 30 ngày.

  – Đối với các công trình còn lại: không quá 20 ngày.

  Đối tượng thực hiện – Tổ chức – cá nhân
  Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng, Các Sở quản lý chuyên ngành
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định

  Không có thông tin

  Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Xây dựng hoặc các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương).
  Cơ quan được ủy quyền

  Không có thông tin

  Cơ quan phối hợp

  Không có thông tin

  Kết quả thực hiện – Văn bản về kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng được lập theo Mẫu số 07 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.
  Căn cứ pháp lý của TTHC
  Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Không có
  Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
  Xem thêm:  Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.