Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-233900-TT
Cấp thực hiện Cơ quan khác
Lĩnh vực Phát triển đô thị
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1.   – Chủ đầu tư gửi công văn và 15 bộ hồ sơ đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận đầu tư.  
2.   – UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, ghi giấy biên nhận hồ sơ.  
3.   – Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ dự án và có văn bản thẩm định trình UBND cấp tỉnh.  
4.   – UBND cấp tỉnh gửi 01 bộ hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản theo thời hạn quy định.  
5.   – Trên cơ sở văn bản thẩm định và văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh xem xét, chấp thuận dự án.  
6.   – UBND cấp tỉnh trao văn bản chấp thuận dự án cho Chủ đầu tư tại trụ sở cơ quan hành chính và gửi cho Bộ Xây dựng qua đường văn thư.  

 

Cách thức thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
– Chủ đầu tư trực tiếp gửi hồ sơ trình UBND cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan hành chính.
– Việc gửi hồ sơ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường văn thư.
Thành phần hồ sơ
  Thành phần hồ sơ  
1. – Văn bản đề nghị chấp thuận dự án.  
2. – Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.  
3. – Các văn bản pháp lý có liên quan.  
Số bộ hồ sơ Số lượng hồ sơ trình thẩm định: 15 (bộ).
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

Không quá 37 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian gửi hồ sơ qua đường văn thư), trong đó:

– Thời gian xem xét hồ sơ, chuẩn bị công văn gửi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng là 7 ngày kể từ ngày nhận được công văn và 15 bộ hồ sơ dự án hợp lệ của Chủ đầu tư;

– Thời gian Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến;

– Thời gian UBND cấp tỉnh xem xét, chấp thuận dự án tối đa là 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Xây dựng.

Đối tượng thực hiện Tất cả
Cơ quan thực hiện Chủ đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ UBND cấp tỉnh
Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp Bộ Xây dựng và các cơ quan khác có liên quan
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận dự án hoặc không chấp thuận dự án của UBND cấp tỉnh.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không có
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Xem thêm:  Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP