Điều chỉnh các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-233873-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Phát triển đô thị
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1.   – Chủ đầu tư gửi tờ trình kèm theo 05 bộ hồ sơ trình UBND cấp tỉnh đề nghị điều chỉnh dự án. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, ghi giấy biên nhận hồ sơ.  
2.   – Trường hợp các dự án không thuộc phạm vi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: UBND cấp tỉnh xem xét và ra văn bản trả lời về các đề nghị thay đổi, bổ sung các nội dung của dự án.  
3.   – Trường hợp các dự án thuộc phạm vi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng:
Chủ đầu tư phải gửi 03 bộ hồ sơ về Bộ Xây dựng để lấy ý kiến. Bộ Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.
Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ và trả lời Chủ đầu tư, đồng thời có công văn gửi UBND cấp tỉnh về việc điều chỉnh dự án. Trong trường hợp cần thiết Bộ Xây dựng lấy ý kiến các Bộ ngành có liên quan.
UBND cấp tỉnh ra quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án.
 
4.   – UBND cấp tỉnh trao quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án cho Chủ đầu tư tại trụ sở cơ quan hành chính và gửi cho Bộ Xây dựng qua đường văn thư.  
5.      
Cách thức thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
– Chủ đầu tư trực tiếp gửi hồ sơ trình UBND cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan hành chính; gửi hồ sơ trình Bộ Xây dựng tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường văn thư.
– Việc gửi hồ sơ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường văn thư.
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 Thành phần hồ sơ
1. – Tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án.
2. – Phần nội dung thay đổi, điều chỉnh của dự án.
3. – Văn bản có liên quan.
  03
  Số bộ hồ sơ – Số lượng hồ sơ trình UBND cấp tỉnh: 05 (bộ). – Số lượng hồ sơ trình Bộ Xây dựng (đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng): 03 (bộ).
  Phí

  Không có thông tin

  Lệ phí

  Không có thông tin

  Mức giá

  Không có thông tin

  Thời hạn giải quyết – Thời hạn UBND cấp tỉnh xem xét và quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án. – Đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: thời hạn Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ và trả lời Chủ đầu tư không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ dự án của Chủ đầu tư. Trường hợp Bộ Xây dựng phải lấy ý kiến các Bộ ngành có liên quan thì tổng thời gian xem xét trả lời không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ dự án của Chủ đầu tư.
  Đối tượng thực hiện – Cá nhân, tổ chức (chủ đầu tư)
  Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp tỉnh
  Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ UBND cấp tỉnh
  Cơ quan được ủy quyền

  Không có thông tin

  Cơ quan phối hợp Bộ Xây dựng và các cơ quan khác có liên quan
  Kết quả thực hiện Quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án của UBND cấp tỉnh hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không chấp thuận.
  Căn cứ pháp lý của TTHC
  Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Không có
  Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
  Xem thêm:  Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước