Chứng chỉ hành nghề xây dựng có giá trị bao lâu?

Nhiều cá nhân đang hoạt động về lĩnh vực xây dựng có thắc mắc về thời gian, giá trị sử dụng, thời hạn sử dụng, hiệu lực của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng dành cho cá nhân là có thời hạn giá trị bao lâu?

Căn cứ vào Điều 62. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

1. Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ hành nghề xây dựng đối với cá nhân trong nước & nước ngoài:

Chứng chỉ hành nghề xây dựng cá nhân có hiệu lực 05 năm khi cấp lần đầu hoặc cấp Điều chỉnh hạng chứng chỉ, gia hạn chứng chỉ.

♦ Riêng đối với chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 05 năm.

Trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hoặc cấp lại do chứng chỉ cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin thì ghi thời hạn theo chứng chỉ được cấp trước đó.

2. Mẫu chứng chỉ hành nghề được quy định

Chứng chỉ hành nghề có quy cách và nội dung chủ yếu theo Mẫu số 06 Phụ lục IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

3. Chứng chỉ hành nghề được quản lý thông qua số chứng chỉ hành nghề, bao gồm 02 nhóm ký hiệu, được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), quy định như sau:

Xem thêm:  Chứng Chỉ Hành Nghề Phòng Cháy Chữa Cháy PCCC

a) Nhóm thứ nhất: Có 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định cụ thể tại Phụ lục VIII Nghị định này;

b) Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ hành nghề.

4.. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý về việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề; quản lý cấp mã số chứng chỉ hành nghề; công khai danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử.

chứng chỉ hành nghề xây dựng có thời hạn bao lâu