Hỏi: Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng có cần chứng chỉ hành nghề?

 

Câu hỏi của bạn Mai Nhất tại hòm thư mainhat@gmail.com hỏi :

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP chỉ có 6 lĩnh vực được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng, trong đó đã bỏ lĩnh vực thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng (lĩnh vực này đã có tại Khoản 1, Điều 48 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Xin cho hỏi, khi làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế trong lĩnh vực mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng thì có cần chứng chỉ hành nghề lĩnh vực này không?

 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

 

Theo quy định tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ thì thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng không thuộc lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề. Do đó, cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì, chủ nhiệm thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề lĩnh vực này.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Xem thêm:  Hỏi: Quy định xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng