Hỏi: Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công

 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Minh Quân tại hòm thư minhquan.ou@gmail.com hỏi :

Tôi làm việc tại công ty TNHH Xây lắp Nam Kim từ năm 2011 đến nay, đã tham gia hoạt động thi công xây dựng được 6 công trình cấp III (chức vụ: Kỹ thuật thi công trực tiếp). Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng không?

 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

 

Để được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khoản 15, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. Đề nghị công dân căn cứ các quy định trên để áp dụng vào trường hợp cụ thể của mình.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Xem thêm:  Hướng dẫn việc lập bản vẽ hoàn công và quyết toán dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình