Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Câu hỏi của bạn Lê Huỳnh Ngọc tại hòm thư [email protected] hỏi :

Để đảm bảo năng lực hoạt động của Công ty Điện lực Tiền Giang trong việc tự thực hiện công tác thiết lập và thẩm định dự toán thiết kế (đối với công trình có nguồn vốn ngoài ngân sách) theo phân cấp được qui định tại Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Công ty Điện lực Tiền Giang đang vướng mắc khi xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng nhờ quý Bộ giải đáp như sau:

 

Theo Khoản 6, Điều 16, Thông tư 17/2016/TT-BXD qui định “Cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành kinh tế hoặc kỹ thuật xây dựng và có thời gian, kinh nghiệm thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Nghị định 59/NĐ-CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng” và tại điểm c, khoản 2 Điều 52 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ qui định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng “Hạng III: Đã tham gia lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 (một) dự án nhóm C hoặc 2 (hai) Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc đã lập dự toán xây dựng của ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 10 (mười) công trình cấp IV”.

Xem thêm:  Hỏi: Điều kiện tính thời gian kinh nghiệm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá

 

Dựa vào nhiệm vụ được phân cấp từ đơn vị cấp trên, Công ty Điện lực Tiền Giang được giao thực hiện tự thẩm tra BCKTKT các công trình đầu tư lưới điện và trạm biến áp hằng năm, do đó với các cán bộ (tốt nghiệp chuyên ngành điện) được phân công thẩm định yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng theo qui định.

 

Công ty Điện lực Tiền Giang kính đề nghị quý Bộ xem xét và hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng công trình chuyên ngành điện để đơn vị chúng tôi thực hiện, làm cơ sở báo cáo đơn vị quản lý cấp trên, đồng thời góp phần hoàn thành công tác được giao.

 

Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

 

Việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng (bao gồm cả chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng) thực hiện theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm: Hồ sơ theo Điều 14 Thông tư số 17/2016/TT-BXD; thẩm quyền thực hiện theo Điều 5 Thông tư số 17/2016/TT-BXD; trình tự thủ tục theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

Xem thêm:  Báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, Trà Vinh

 

Theo đó: Hồ sơ theo Điều 14, thẩm quyền theo Điều 5 và trình tự thủ tục theo Điều 15 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016.

 

Cục Kinh tế xây dựng