Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Nghị Định 59/2015/NĐ-CP

Thông Tư 17/2016/BXD

Thống Kê Truy Cập

Hỏi: Công ty mới thành lập cần điều kiện gì để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

Câu hỏi của bạn Trần Công Đức tại hòm thư ductran.trn@gmail.com hỏi :

 

Theo khoản 2, điều 57, Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khi tham gia các hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Vậy cho tôi hỏi, Công ty mới thành lập chưa tham gia hoạt động xây dựng  thì cần điều kiện gì để được được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

 

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

 

Đối với các công ty mới thành lập có thể được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III khi đáp ứng được điều kiện về nhân sự trong tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP. Trường hợp tổ chức chưa đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ năng lực thì vẫn được tham gia các hoạt động xây dựng đối với các lĩnh vực theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 17/2017/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.


Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Hotline: 0904.889.859