Danh Mục: Thủ tục hành chính

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục BXD-263414 Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Trình tự thực hiện –Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải…

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục BXD-263415 Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Trình tự thực hiện –Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép di dời công…

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục BXD-263417 Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Trình tự thực hiện – Người đề nghị thẩm định gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Xây dựng, Sở…

Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục BXD-263419 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Trình tự thực hiện – Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây…

Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục BXD-263420 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Trình tự thực hiện – Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây…

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục BXD-263421 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Trình tự thực hiện –Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải…

Cấp giấy phép di dời đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục BXD-263422 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Trình tự thực hiện – Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép di dời…

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục BXD-263424 Cấp thực hiện Cấp Bộ Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Trình tự thực hiện – Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây…

Cấp lại giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục BXD-263425 Cấp thực hiện Cấp Bộ Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Trình tự thực hiện – Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị  cấp lại giấy phép xây…