Hỏi: Nhà thầu nước ngoài có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không?

 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Quyên tại hòm thư nguyenquyen241086@gmail.com hỏi :

Theo Điều 1, Thông tư 17/2016/TT-BXD: “Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam”.

Tuy nhiên theo khoản 3, Điều 10, Thông tư 17/2016/TT-BXD: “Tổ chức nước ngoài không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực theo quy định tại Thông tư này khi hoạt động xây dựng tại Việt Nam”.

Như vậy cho tôi hỏi Công ty chúng tôi là nhà thầu nước ngoàii có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không?

 

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

 

Theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng thì tổ chức nước ngoài không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Tuy nhiên để được hoạt động xây dựng tại Việt Nam, tổ chức là nhà thầu nước ngoài phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Xem thêm:  Góp ý việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường thuộc thị xã Sa Pa