Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá một số loại hợp đồng

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Miền Đông (Quảng Ninh) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định khi thẩm tra quyết toán có được chiết tính lại đơn giá không?

142200baoxaydung_11
Ảnh minh họa

Theo ý kiến của Công ty, đây là vấn đề nhiều doanh nghiệp đang vướng mắc, các bộ cũng đều không trả lời rõ ràng dẫn đến các đơn vị cấp dưới (đơn vị thẩm tra, thanh tra) hiểu sai, khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khi thực hiện hợp đồng xây dựng, các bên hợp đồng phải bảo đảm các nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng theo quy định tại Khoản 3, Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

– Đối với hợp đồng trọn gói: Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình, thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Xem thêm:  Góp ý đồ án quy hoạch chung TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2040

Thanh toán hợp đồng trọn gói thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc điều chỉnh hợp đồng trọn gói thực hiện theo Khoản 1, Điều 3 và điều chỉnh giá đối hợp đồng trọn gói thực hiện theo Điều 5 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

– Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định: Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng theo đơn giá cố định xác định trên cơ sở đơn giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng.

Đơn giá cố định là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

Thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định thực hiện theo quy định tại Khoản 6, Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Việc điều chỉnh hợp đồng theo đơn giá cố định thực hiện theo Khoản 2, Điều 3 và điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo đơn giá cố định thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

Xem thêm:  Giải quyết vướng mắc đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan kiểm soát, cấp phát, cho vay vốn, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan khác phải căn cứ vào nội dung hợp đồng xây dựng có hiệu lực pháp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng.

Trong quá trình thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng nếu phát hiện chủ thể nào sai phạm gây ra thất thoát, lãng phí, thì chủ thể đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo Chinhphu.vn

 

Nguồn: Báo Xây Dựng