Hỏi: Công ty xây dựng tham gia đấu thầu phải có chứng chỉ năng lực

 

Câu hỏi của bạn Thế Hưng tại hòm thư hungtke@yahoo.com.vn hỏi :

Tôi đang được giao đánh giá hồ sơ dự thầu của 2 công ty tư vấn xây dựng (Công ty A và Công ty B), cả 2 công ty có năng lực tương đương nhưng, Công ty A chưa đăng thông tin trên trang của Bộ Xây dựng, Công ty B có đăng thông tin trên trang của Bộ Xây dựng (http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn) mà không có chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng. Tôi tham mưu chọn Công ty B, nhưng lãnh đạo không đồng ý với lý do, Công ty B tuy có đăng thông tin trên trang của Bộ Xây dựng nhưng chưa có chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng do đó cũng không đạt theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD. Xin hỏi, nếu đơn vị tôi chọn Công ty B thì có vi phạm Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Thông tư số 17/2016/TT-BXD không?

 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

 

Việc đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức khi đấu thầu cần căn cứ vào yêu cầu của hồ sơ mời thầu và tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Theo đó, Khoản 3, Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định, thông tin năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

Tuy nhiên, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2017 đã bãi bỏ quy định tại Khoản 3, Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, đồng thời quy định tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực.

Xem thêm:  Một số góp ý về Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp

Do vậy, đề nghị ông nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng