Hỏi: Công chức tại cơ quan nhà nước làm nhiệm vụ thẩm định thiết kế xây dựng có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề?

 

Câu hỏi của bạn Lê Minh Khánh tại hòm thư lmkhanh@cantho.gov.vn hỏi :

Theo quy định tại điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 điều 10, Nghị định 59/2015/NĐ-CP, phòng Kinh tế và Hạ tầng được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm định dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư. Vậy tôi xin hỏi, công chức công tác tại phòng Kinh tế và Hạ tầng (cơ quan chuyên môn về xây dựng), thực hiện nhiệm vụ chủ trì thẩm định dự án lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm định giá hay không?

 

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

 

Cá nhân là công chức tại cơ quan nhà nước làm nhiệm vụ thẩm định thiết kế xây dựng không yêu cầu bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, để được thực hiện công việc này, cá nhân phải được tuyển dụng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực chuyên môn ở vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của đơn vị theo quy định của Luật cán bộ, công chức hiện hành.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Xem thêm:  Chứng chỉ năng lực xây dựng có bắt buộc không? Điều kiện là gì?