Hỏi: Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề thiết kế cho người nước ngoài

 

Câu hỏi của bạn Trịnh Thị Thúy Hồng tại hòm thư fujinamivn@hcm.fpt.vn hỏi :

Căn cứ Điều 44, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015: “2. Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 6 (sáu) tháng thi được công nhận hành nghề. Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 6 (sáu) tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Bộ Xây dựng.”

Hiện nay Công ty chúng tôi đang có 1 người lao động nước ngoài là Tổng Giám đốc, được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hạng nhất tại Nhật Bản, vì vậy kính mong BXD hướng dẫn thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghể thiết kế kiến trúc cho người lao động này.

 

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

 

Trong thời gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn công tác quản lý năng lực hoạt động xây dựng theo các quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, cá nhân có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng vẫn tiếp tục sử dụng đến khi có Thông tư hướng dẫn sẽ quy định cụ thể việc chuyển đổi.

Xem thêm:  Hỏi: Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công

Cục Quản lý hoạt động xây dựng