Hỏi: Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong hoạt động xây dựng

 

Câu hỏi của bạn Bùi Lý Hùng tại hòm thư phuongtrang.sxd@gmail.com hỏi :

 

Tôi có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trường; chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng; chứng chỉ hành nghề giám đốc quản lý dự án. Vậy tôi nộp hồ sơ đến cơ quan nào để xin cấp chứng chỉ và thành phần hồ sơ gồm những giấy tờ gì?

 

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

 

Điều kiện năng lực đối với chỉ huy trưởng công trường, giám đốc quản lý dự án và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng được quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề và thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề được quy định cụ thể tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Xem thêm:  Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền