Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông

 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Hoà tại hòm thư nguyenvanhoa@gmail.com hỏi :

Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng nhận được câu hỏi của công dân Nguyễn Văn Hoà yêu cầu trả lời về việc cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông.

 

Sau khi nghiên cứu, Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Theo khoản 3 Điều 6 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ Về quản lý đầu tư xây dựng công trình quy định: cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp. Do vậy, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì chỉ được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế loại công trình đó.
Trường hợp cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông thì không được làm chủ trì thiết kế công trình dân dụng.

2/ Hiện nay không có quy định nào cấm một cá nhân không được đảm nhận các chức danh giám đốc, chủ trì thiết kế, quản lý kỹ thuật, thiết kế.

Vụ Quản lý Hoạt động xây dựng

 

Xem thêm:  Hỏi: Về việc cấp chứng chỉ hành nghề và thủ tục đăng ký kinh doanh