Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

Thống Kê Truy Cập

Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng PL02.Doc

 

Để download mẫu đơn phụ lục 02 file .doc: Ấn tải tại đây

 

♦ Mẫu Bản Kê Khai Kinh Nghiệm Trong Công Tác Hoạt Động Xây Dựng PL03

♦ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về quy định các lĩnh vực quản lý Bộ Xây dựng

♦ Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

 

Phụ lục 02

(Ban hành Theo mẫu tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

                           ———————————————————————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

­­­­­­­­­­­­­­­________________

 

…………., ngày ……….tháng…….năm …….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

Kính gửi: Sở Xây dựng ….

 1. Họ và tên:
 2. Ngày, tháng, năm, sinh:
 3. Quốc tịch:
 4. Số Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu: ;ngày cấp .….nơi cấp…..
 5. Địa chỉ thường trú: ,TP…………. , tỉnh An Giang
 6. Số điện thoại: ; địa chỉ email: …………………
 7. Đơn vị công tác: …………………….
 8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo): ……………..
 9. Mã số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Đề nghị được cấp/cấp lại/điều chỉnh/bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

 • Cấp Chứng chỉ hành nghề

Lĩnh vực hành nghề:…………………..Hạng:…………..

 • Cấp lại chứng chỉ hành nghề

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ:………

 • Điều chỉnh/Bổ sung nội dung hành nghề

Lĩnh vực hành nghề điều chỉnh/bổ sung: …………Hạng….

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các qui định của pháp luật có liên quan.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, Ghi rõ Họ – tên)

 

 

 

 

 

 

 

Hotline: 0904.889.859