Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

Thống Kê Truy Cập

Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Mẫu Bản Kê Khai Kinh Nghiệm Trong Công Tác Hoạt Động Xây Dựng PL03

Để download mẫu đơn phụ lục 03 file .doc: Ấn tải tại đây

 

Phụ lục 03

(Ban hành Theo mẫu tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

———————————–

 

 

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

  1. Họ và tên: ………………………………
  2. Trình độ chuyên môn: …………………………………………………
  3. Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp (năm, tháng): ………………
  4. Đơn vị công tác: …………………………………………………………
  5. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:

 

STT Thời gian công tác

(từ tháng năm đến tháng năm)

Đơn vị công tác

/hoạt động độc lập

(Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Nội dung hoạt động xây dựng

(ghi rõ lĩnh vực hoạt động, chức danh)

Ghi chú
1      
2      
3      
4        
….        

 

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

    Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc hộ nghề nghiệp(*) NGƯỜI KHAI

(Ghi rõ Họ – tên)

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(*) Trường hợp cá nhân là Giảng viên của các cơ sở bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng thì phải có xác nhận về nơi làm việc của cơ sở bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng. Cá nhân tham gia hành nghề độc lập không phải lấy xác nhận này.

 

 

Hotline: 0904.889.859