Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng

 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Ngày ban hành: 05/04/2017

Ngày có hiệu lực: 01/06/2017

Tải về: Download.pdf

 

♦ Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

♦ Thông tư số 17/2016/TT-BXD Hướng dẫn về năng lực của tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

♦ Thông tư 24/2016/TT-BXD sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Xem thêm:  Mẫu Bản Kê Khai Kinh Nghiệm Trong Công Tác Hoạt Động Xây Dựng PL03