Hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng EPC

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 697/BXD-KTXD phúc đáp Sở Y tế TP Cần Thơ về đề nghị hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng EPC dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ.

224107baoxaydung_image001

Mô hình Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ.

Theo quy định tại Điều 143, Luật Xây dựng 2014, hợp đồng được điều chỉnh khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 36, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng: “Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký kết (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và trường hợp bất khả kháng”.

Do đó, đối với trường hợp cụ thể nêu trong Văn bản số 264/SYT-QLDA, trường hợp khối lượng trong hợp đồng tính thiếu so với hồ sơ thiết kế đã thỏa thuận thì không được tính điều chỉnh giá cho những khối lượng tính thiếu này; tuy nhiên, chủ đầu tư và nhà thầu cần đánh giá mức độ ảnh hương của việc điều chỉnh thiết kế cơ sở tới việc thực hiện hợp đồng, đơn giá thực hiện của hợp đồng, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh cho phù hợp với thực tế triển khai dự án và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Xem thêm:  Hỏi: Về việc thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Khánh An

 

Nguồn: Báo Xây Dựng