Hướng Dẫn Đấu Thầu Qua Mạng Quy Trình Lựa Chọn Nhà Thầu

Người dùng cho đấu thầu qua mạng ? nghĩa vụ của bên mời thầu ? phương pháp chọn lựa nhà thầu qua mạng đối với từng loại giải pháp ? ca nào nhiều khả năng dùng cho đấu thầu qua mạng ? quản lý dùng tiền bạc lúc đấu thầu qua mạng thế nào ? tìm dịch vụ trọn gói đăng ký đấu thầu qua mạng ở đâu uy tín và nhanh đơn giản ?

Đấu thầu là một tiến trình chủ dự án hoặc bên mời thầu quyết định được một nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bản thân căn cứ quy định của luật france. khách mua tổ chức đấu thầu để  bán ( các nhà thầu ) ganh đua nhau. mục tiêu của nhà thầu là lấy được quyền phân phối sản phẩm giải pháp đó với giá đủ bù đắp các kinh phí sản xuất và bảo đảm mức lãi đỉnh điểm nhiều khả năng.

Có khả năng hiểu chi tiết đấu thầu là tiến trình chọn lựa nhà thầu để ký kết và làm giao kèo phân phối dịch vụ tham vấn, giải pháp phi tham mưu, mua hàng hóa, xây lắp ; quyết định doanh nhân để ký kết và thực hành giao kèo dự án đầu tư theo cách thức đối tác công tư, dự án đầu tư có dùng đất trên căn cứ cam kết đua tranh, sòng phẳng, rõ ràng và hữu hiệu kinh tế.
đấu thầu qua mạng là đấu thầu được làm thông qua việc dùng chuỗi mạng đấu thầu đất nước.

Hướng Dẫn Đấu Thầu Qua Mạng
Hướng Dẫn Đấu Thầu Qua Mạng

1 . Người dùng cho đấu thầu qua mạng

căn cứ điều 60 luật đấu thầu 2013, điều 84 văn bản hướng dẫn 63 / 2014 / nđ-cp và thông tư số 04 / 2017 / tt-bkhđt thủ tục về quyết định nhà thầu qua chuỗi mạng đấu thầu đất nước ( chọn lựa nhà thầu qua mạng ) đối với gói thầu phân phối dịch vụ tham mưu, phi tham mưu, mua hàng hóa, xây lắp được tiến hành đấu thầu thênh thang, chào hàng ganh đua nội địa theo cách thức một thời gian một túi dữ liệu, một giai đoạn 2 túi giấy tờ.

Đối với gói thầu phân thành nhiều phần sẽ không sử dụng đấu thầu qua mạng. tình huống cần dùng cho quyết định nhà thầu qua mạng đối với gói thầu phân thành nhiều phần thì phải tách các phần thành gói thầu độc đáo để quyết định nhà thầu.

Có tổng cộng gồm 07 mẫu dữ liệu mời thầu qua mạng ( e-hsmt ) tương xứng với 2 giải pháp chọn lựa nhà thầu :

+ Một thời gian 1 túi giấy tờ theo cách thức đấu thầu rộng thênh thang hoặc chào hàng ganh đua gồm : gói thầu xây lắp qui mô nhỏ , gói thầu mua hàng hóa qui mô nhỏ , gói thầu giải pháp phi tham mưu qui mô nhỏ ;

+ Một giai đoạn hai túi giấy tờ theo cách thức đấu thầu rộng gồm : gói thầu xây lắp , gói thầu mua hàng hóa, gói thầu giải pháp phi tham mưu và một mẫu e-hsmt sử dụng cho gói thầu chào hàng ganh đua theo trình tự thu gọn.

2. Nghĩa vụ của bên mời thầu

căn cứ theo điều 75 và điều 79 luật đấu thầu 2013 thủ tục về nghĩa vụ của bên mời thầu như sau :

+ chuẩn bị hạ tầng về công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu đấu thầu qua mạng ;

+ quản lý và không hé lộ khóa bí mật của chứng thư số được cấp .

3. cách chọn lựa nhà thầu qua mạng

căn cứ theo thông tư 04 / 2017 / tt-bkhđt quytắc các giải pháp quyết định nhà thầu qua mạng.

3. 1 . cách một thời gian một túi giấy tờ và chào hàng ganh đua theo cách thông thường

– bước 1 : trang bị chọn lựa nhà thầu

lập, giám định và thông qua e-hsmt, bên mời thầu đăng nhập khẩu vào chuỗi, tiếp đó chọn mục sản phẩm hoặc xây lắp hoặc giải pháp phi tham mưu tương xứng để lập e-hsmt . thành phần và định dạng file của e-hsmt theochỉ dẫn tại điều 9 thông tư. kể từ khi lập xong e-hsmt, bên mời thầu in giấy tờ trình chủ dự án, tổ chức giám định, thông qua. bên mời thầu phải gánh trách nhiệm về sự đồng thuận giữa thông tin e-hsmt trên chuỗi và bản mà chủ dự án thông qua.

– bước 2 : tổ chức chọn lựa nhà thầu

+ đăng e-tbmt và ra mắt e-hsmt
bên mời thầu đăng e-tbmt và ra mắt e-hsmt theo chỉ dẫn trên chuỗi mạng đấu thầu đất nước. thời gian trang bị e-hsdt ít nhất là mười ngày đối với gói thầu dùng cho đấu thầu rộng khắp và 05 ngày làm việc đối với gói thầu dùng cho chào hàng ganh đua theo cách bình thường, tính từ ngày thứ nhất đăng e-tbmt trên chuỗi.

+ sửa đổi, điều tra làm sáng tỏ e-hsmt
tình huống cần sửa đổi e-hsmt, bên mời thầu đăng nhập và chỉnh sửa trực tiếp trên chuỗi kể từ lúc có sự đồng ý về thông tin của chủ dự án và bên mời thầu phải đăng lựa chọn sửa đổi e-hsmt ( kèm theo các thông tin sửa đổi ) . việc thay đổi cần phải làm từ trước khoảng thời gian đóng thầu ít nhất 03 ngày làm việc ; tình huống không cam kết đủ thời gian như nêu trên thì phải kéo dài thời khắc đóng thầu. tình huống cần điều tra làm sáng tỏ e-hsmt, nhà thầu gởi yêu cầu điều tra làm sáng tỏ đến bên mời thầu thông qua chuỗi ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày có quãng thời gian đóng thầu để nhìn nhận, khắc phục. thông tin điều tra làm sáng tỏ e-hsmt được bên mời thầu đăng lên chuỗi.
+ nạp giấy tờ dự thầu qua mạng ( e-hsdt )

Xem thêm:  Hướng dẫn yêu cầu hoàn tiền khi chuyển không rõ đến tài khoản Trung tâm mạng đấu thầu quốc gia

bên dự thầu nộp e-hsdt theo chỉ dẫn tại điều 13 thông tư số 04 / 2017 / tt-bkhđt .
+ mở thầu

đến khoảng thời gian mở thầu, bên mời thầu đăng nhập khẩu vào chuỗi và chọn gói thầu cần mở theo số e-tbmt . tiếp đó, bên mời thầu giải mã e-hsdt của các nhà thầu tham gia thầu. biên bản mở thầu phải đăng công khai trên chuỗi, gồm có các thông tin thông tin về gói thầu và các nhà thầu dự được bảo ban tại điều 14 thông tư 04 / 2017 / tt-bkhđt ; việc mở thầu cần phải thực hiện xong trong khoảng 02 giờ kể từ khi đóng thầu ;

tình huống có ít hơn 03 nhà thầu nộp e-hsdt thì bên mời thầu mở thầu ngay mà không phải đồng ý kéo dài thời khắc đóng thầu nhằm bổ sung thêm lượng nhà thầu nọp giấy tờ dự thầu, dữ liệu đề nghị theo quy định của pháp luật tại khoản 4 điều 117 của văn bản hướng dẫn số 63 / 2014 / nđ-cp .

Bước 3 : nhận xét e-hsdt, xếp hạng nhà thầu

bên mời thầu đăng nhập khẩu vào chuỗi và tải e-hsdt của các nhà thầu để tổ chức nhận xét. việc nhận xét e-hsdt được làm dựa vào quy định của luật đấu thầu, văn bản hướng dẫn số 63 / 2014 / nđ-cp và quy chuẩn nhận định nêu trong e-hsmt. trong đó chú ý :

+ Đối với những thông tin về khả năng làm việc và kinh nghiệm , quy trình đấu thầu qua mạng việc định giá e-hsdt được làm trên căn cứ các dữ liệu nhà thầu kê khai trong e-hsdt mà không đề nghị nhà thầu phải đính kèm file hồ sơ chứng tỏ. nhà thầu được mời vào đàm phán giao kèo phải nộp các hồ sơ chỉ ra cương vị phù hợp, khả năng làm việc và kinh nghiệm , khả năng làm việc kỹ thuật cho bên mời thầu để đối chiếu với tin tức nhà thầu kê khai trong e-hsdt.

+ Dựa vào e-hsdt của các nhà thầu đã nộp trên chuỗi và cách nhận xét e-hsdt quy chế trong e-hsmt, bên mời thầu chọn 01 trong 02 phương pháp nhận xét e-hsdt cho hợp lệ để phẩm bình e-hsdt gồm : cách 01 : sử dụng cho cách giá định giá và giá thấp kỷ lục ; trình tự 02 : sử dụng cho gói thầu theo giải pháp một thời gian một túi dữ liệu, định giá e-hsdt theo cách giá thấp kỷ lục và các e-hsdt đều thiếu hẳn bất cứ biệt đãi nào.

+ Điều tra làm sáng tỏ e-hsdt, bên mời thầu và nhà thầu tổ chức điều tra làm sáng tỏ e-hsdt trực tiếp trên chuỗi.
tổ người có kiến thức chuyên môn sử dụng mẫu kể lại nhận xét ( mẫu số 1 ) ban hành đi kèm thông tư số 23 / 2015 / tt-bkhđt ngày 21 / mười hai / 2015 của bộ kế hoạch và đầu tư để lập kể lại định giá e-hsdt.
+ thông qua danh mục xếp hạng nhà thầu, trên căn cứ hệ quả nhận xét e-hsdt của tổ người có kiến thức chuyên môn, bên mời thầu trình chủ dự án thông qua danh mục xếp hạng nhà thầu theo phụ lục số 5a ban hành đi kèm thông tư số 23 / 2015 / tt-bkhđt .

Bước 4 : thương thuyết giao kèo ; trình, giám định, thông qua sự việc chọn lựa nhà thầu

+ việc thương thuyết giao kèo, trình, duyệt đúc rút chọn lựa nhà thầu, làm theo quy tắc tại điều 19 và điều 20 văn bản hướng dẫn số 63 / 2014 / nđ-cp .

+ kể từ khi đúc rút chọn lựa nhà thầu được thông qua, bên mời thầu phải đăng thông tin về sự việc quyết định nhà thầu trên chuỗi, gồm có các thông tin hầu hết sau : thông tin về gói thầu, trở về nhà thầu trúng thầu, lựa chọn thông qua thành quả chọn lựa nhà thầu theo chỉ dẫn tại điều 18 thông tư

Bước 5 : tinh chỉnh, ký phối hợp đồng

bên mời thầu và nhà thầu kiện toàn và ký hợp đồng trên căn cứ chấp hành quy định của luật đấu thầu, văn bản hướng dẫn số 63 / 2014 / nđ-cp và các quy tắc khác  có liên can.

3. 2. giải pháp chào hàng ganh đua theo phương pháp rút gọn

– bước 1 : chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

cách lập và phê duyệt e-hsmt được thực hiện theo quy định gần giống như đối với gói thầu thực hành giải pháp chào hàng cạnh tranh bình thường nêu tại điểm a như trên. thành phần và định dạng file của e-hsmt theo chỉ dẫn tại điều 19 thông tư số 04 / 2017 / tt-bkhđt chủ đầu tư không nhất thiết tổ chức thẩm định khi thông qua e-hsmt.

– bước 2 : tổ chức chọn lựa nhà thầu

+ lời tuyên bố mời thầu, ra mắt e-hsmt làm theo thủ tục tại điều 11 thông tư 04 / 2017 / tt-bkhđt . thời gian trang bị e-hsdt ít nhất là 03 ngày làm việc kể từ hôm đầu tiên phát hành e-tbmt lên chuỗi.

Xem thêm:  Đăng ký đấu thầu qua mạng là gì?

+ sửa đổi, điều tra làm sáng tỏ e-hsmt, nộp e-hsdt và mở thầu được làm gần giống như đối với gói thầu thi hành cách chào hàng ganh đua bình thường nêu tại điểm a như trên.
– bước 3 : nhận xét e-hsdt, đàm phán giao kèo, giám định và duyệt hệ quả đấu thầu

nhận định e-hsdt, thương thuyết giao kèo, giám định và thông qua hệ quả đấu thầu thực hiện theo quy tắc tại điều 59 nghị định số 63 / 2014 / nđ-cp

3. 3. đối với phương thức một giai đoạn 2 túi hồ

– bước 1 : chuẩn bị chọn lựa nhà thầu
cách lập, thẩm định và thông qua e-hsmt được làm gần giống như trình tự lập, thẩm định và thông qua e-hsmt ở phương pháp đối với gói thầu thực hành cách một thời gian một túi hồ sơ nêu tại điểm a ở trên.

– bước 2 : tổ chức chọn lựa nhà thầu

+ thông báo và ra mắt e-hsmt thực hiện theo thủ tục na ná như cách đối với gói thầu thực hành cách thức một thời gian một túi dữ liệu nêu tại điểm a ở trên. thời gian trang bị e-hsdt ít nhất là 20 ngày tính từ ngày đầu ra mắt e-tbmt lên chuỗi.

+ sửa đổi, làm rõ e-hsmt, nộp e-hsdt làm theo thủ tục giông giống như trình tự đối với gói thầu thực hành phương pháp một thời gian một túi giấy tờ nêu tại điểm a trên đây .

+ mở dữ liệu đề xuất ( e-hsđxkt ) , đến quãng thời gian mở thầu, bên mời thầu đăng nhập vào chuỗi và chọn gói thầu cần mở theo số e-tbmt . tiếp đó, bên mời thầu giải mã e-hsđxkt của các nhà thầu dự thầu. biên bản mở e-hsđxkt cần phải đăng công khai trên chuỗi, gồm có các thông tin thông tin về gói thầu và các nhà thầu dự như chỉ dẫn tại điều 28 của chỉ dẫn đấu thầu qua mạng, quy trình chọn lựa nhà thầu qua mạng. việc mở e-hsđxkt cần phải làm xong trong 02 giờ kể từ khi đóng thầu.– bước 3 : nhận định e-hsđxkt, trình, giám định và thông qua danh mục nhà thầu phục vụ yêu cầu về kỹ thuật .

+ bên mời thầu đăng nhập khẩu vào chuỗi và tải e-hsđxkt của các nhà thầu để tổ chức nhận xét. việc phẩm bình e- hsđxkt được thực hành dựa vào quy định của luật đấu thầu, văn bản hướng dẫn số 63 / 2014 / nđ-cp và quy chuẩn định giá nêu trong e-hsmt. nhận định đối với những thông tin về khả năng làm việc và kinh nghiệm gần giống như trình tự đối với gói thầu làm phương pháp một thời gian một túi giấy tờ nêu tại điểm a ở trên. tổ người có kiến thức chuyên môn sử dụng mẫu thông báo định giá ( mẫu số 2 ) ban bố kèm theo thông tư số 23 / 2015 / tt-bkhđt để lập kể lại nhận định e-hsđxkt. trên căn cứ thông báo phẩm bình e-hsđxkt của tổ người có kiến thức chuyên môn, bên mời thầu trình chủ dự án giám định, thông qua danh mục nhà thầu phục vụ nhu cầu về kỹ thuật theo phụ lục số 3a, 3b ban hành đi kèm thông tư số 23 / 2015 / tt-bkhđt .

+ điều tra làm sáng tỏ e-hsdt, bên mời thầu và nhà thầu cử hành điều tra làm sáng tỏ e-hsdt trực tiếp trên chuỗi.

+ công khai danh mục nhà thầu phục vụ nhu cầu kỹ thuật , kể từ khi có lựa chọn duyệt danh mục nhà thầu phục vụ nhu cầu về kỹ thuật , bên mời thầu phải đăng công khai danh sách này trên chuỗi theo quy trình bảo ban tại điều 30 thông tư 04 / 2017 / tt-bkhđt .

bước 4 : mở e-hsđxtc

bên mời thầu đăng nhập khẩu vào chuỗi và chọn gói thầu cần mở theo số e-tbmt . bên mời thầu giải mã e-hsđxtc của các nhà thầu có tên trong danh mục nhà thầu phục vụ nhu cầu về kỹ thuật . chú ý phải đăng công khai biên bản mở e-hsđxtc trên chuỗi. thông tin đăng công khai gồm : thông tin về gói thầu, về các nhà thầu được mở dữ liệu đề nghị về tài chính theo bảo ban tại điều 31 thông tư 04 / 2017 / tt-bkhđt .

bước 5 : phẩm bình giấy tờ đề nghị về tài chính và duyệt danh mục xếp hạng nhà thầu
việc nhận xét dữ liệu đề nghị tài chính và thông qua danh mục xếp hạng nhà thầu làm trực tiếp và chấp hành căn cứ quy định của luật đấu thầu và văn bản hướng dẫn số 63 / 2014 / nđ-cp . tổ nhà nghiên cứu sử dụng mẫu kể lại phẩm bình ( mẫu số 2 ) ban bố đi kèm thông tư số 23 / 2015 / tt-bkhđt để lập thông báo nhận định e-hsđxtc. chủ dự án duyệt danh mục xếp hạng nhà thầu theo phụ lục số 5b ban hành đi kèm thông tư số 23 / 2015 / tt-bkhđt .

bước 6 : thương thuyết giao kèo, trình, giám định và thông qua thành quả quyết định nhà thầu
cách thương thuyết, trình, giám định và thông qua đúc rút chọn lựa nhà thầu được thực hành gần giống như đối với gói thầu dùng cho cách thức một thời gian một túi giấy tờ nêu tại điểm 3. 1 như trên