Các Bước Đấu Thầu Qua Mạng 2023

Đấu thầu qua mạng là sử dụng hệ thống mạng quốc gia để tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu phù hợp nhất. Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện thông qua dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và dịch vụ hỗn hợp.

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, các bước đấu thầu qua mạng được tiến hành cụ thể như sau

Các bước đấu thầu qua mạng
Các bước đấu thầu qua mạng

Các bước đấu thầu qua mạng mới nhất năm 2023

Bước 1: Chuẩn bị Lựa chọn Nhà thầu

Nhà thầu sẽ đăng nhập vào hệ thống. Nhà thầu sẽ lựa chọn “Dịch vụ phi tư vấn” hoặc “Hàng hóa” hoặc “Xây lắp” để chuẩn bị cho HSSMT điện tử.
Sau khi hoàn thành công việc chuẩn bị, nhà thầu có trách nhiệm in hồ sơ và nộp cho chủ đầu tư. Ngoài ra, họ tổ chức đánh giá và phê duyệt. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa nội dung E-HSMT trong Hệ thống với phiên bản đã được chủ đầu tư phê duyệt.

Bước 2: Tổ chức Lựa chọn Nhà thầu Đủ năng lực

Đăng tải E-TBMT và công bố E-HSMT

Việc phát hành TBMT điện tử và phát hành E-HSMT được thực hiện theo hướng dẫn của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, thời gian lập hóa đơn điện tử tối thiểu là 10 ngày. Đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường, tối thiểu là 05 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMTĐT trên Hệ thống.

E-HSMT . Sửa đổi và làm rõ

Nhà thầu cần sửa đổi E-HSMT trực tiếp trên Hệ thống sau khi được sự đồng ý của chủ đầu tư. Nhà thầu cũng phải niêm yết quyết định sửa đổi E-HSMT (kèm theo nội dung sửa đổi).
Việc sửa đổi phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu ít nhất là 03 ngày làm việc. Nếu không đảm bảo được thời gian trên thì phải hoãn thời điểm đóng thầu.

Trường hợp cần phải làm rõ E-HSMT, nhà thầu gửi yêu cầu làm rõ cho bên mời thầu qua Hệ thống trước thời điểm đóng thầu ít nhất 3 ngày làm việc để xem xét, xử lý. Nội dung làm rõ E-HSMT được nhà thầu đăng tải lên Hệ thống.

Xem thêm:  Hướng dẫn yêu cầu hoàn tiền khi chuyển không rõ đến tài khoản Trung tâm mạng đấu thầu quốc gia

Nộp E-HSDT (Đấu thầu qua mạng)

Nhà thầu chỉ cần nộp một bộ E-HSDT cho một E-TBMT khi tham gia lựa chọn nhà thầu qua mạng. Đối với trường hợp liên doanh thì E-HSDT do thành viên đứng đầu liên danh hoặc thành viên có tên trong thỏa thuận liên danh nộp.

Quy trình nộp E-HSDT
– Nhà thầu lựa chọn số lượng E-HSDT

– Nhà thầu nhập các thông tin theo yêu cầu của E-HSMT và đính kèm hồ sơ để tạo thành E-HSDT. Đối với trình độ, năng lực, kinh nghiệm,… nhà thầu với nhà thầu sẽ kê khai trên web form, không cần đính kèm các tài liệu liên quan.

– Nhà thầu kiểm tra thông tin E-HSDT, nhấn nút “Cam kết” trên giao diện nộp hồ sơ dự thầu và nộp E-HSDT vào Hệ thống.

mở thầu

Khi đấu thầu, người đấu giá đăng nhập vào hệ thống. Sau đó, nhà thầu sẽ lựa chọn gói thầu cần mở thầu theo mã số E-TBMT. Cuối cùng, nhà thầu giải mã E-HSDT của các nhà thầu tham gia.

Biên bản mở thầu phải được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các thông tin về gói thầu, nhà thầu tham gia theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT. Việc mở thầu phải được hoàn thành chậm nhất là 02 giờ sau thời điểm đóng thầu.

Nếu có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu điện tử thì nhà thầu tiến hành mở thầu ngay, không được gia hạn thời điểm đóng thầu để tăng số lượng nhà thầu và nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo yêu cầu. Khoản 4 Điều 117 Nghị định-Luật số 63/2014/NĐ-CP.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất điện tử và xếp hạng nhà thầu

Nhà thầu đăng nhập Hệ thống và tải E-HSDT của nhà thầu để xem xét. Việc đánh giá hồ sơ đề xuất điện tử được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các tiêu chí đánh giá quy định trong E-HSMT. Cần lưu ý một số vấn đề sau:

– Đối với nội dung về năng lực và kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSĐX được thực hiện trên cơ sở thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT, không yêu cầu bổ sung các tài liệu chứng minh.

– Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp cho nhà thầu tài liệu chứng minh tư cách, năng lực, kinh nghiệm cũng như năng lực kỹ thuật để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT.
– Căn cứ vào E-HSDT do nhà thầu nộp trên Hệ thống và phương thức rà soát HSDT do E-HSMT quy định, bên mời thầu lựa chọn 01 trong 02 quy trình rà soát HSDT phù hợp để rà soát, giá E-HSDT bao gồm :

Xem thêm:  9 Lợi ích của việc đăng ký đấu thầu qua mạng là gì?

+ Quy trình 01: Áp dụng cho phương pháp “giá ước tính” và “giá thấp nhất”

+ Quy trình 02: Áp dụng đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, HSĐX được đánh giá theo phương pháp “giá thấp nhất”, HSĐX không có ưu đãi.

– Làm rõ hồ sơ đề xuất điện tử, Nhà thầu và Nhà thầu thực hiện làm rõ hồ sơ đề xuất điện tử trực tiếp trên Hệ thống.

– Tổ chuyên gia lập báo cáo đánh giá E trên cơ sở Mẫu báo cáo đánh giá (Mẫu 1) ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. -HSDT.

+ Phê duyệt Danh sách đánh giá nhà thầu, căn cứ kết quả rà soát hồ sơ dự thầu điện tử của tổ chuyên gia, nhà thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt Danh sách đánh giá nhà thầu theo Phụ lục 5A ban hành kèm theo thông báo này. 23/2015/TT-BKHĐT.

Bước 4: Thương thảo hợp đồng, trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Việc thương thảo hợp đồng, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định-Luật số 63/2014/NĐ-CP.
Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, bên mời thầu phải đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chính sau: thông tin gói thầu, thông tin nhà thầu trúng thầu, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bước 5: Hoàn thiện, ký kết hợp đồng

Hoàn thiện, ký kết hợp đồng

Bên mời thầu và nhà thầu phải hoàn thiện và ký kết hợp đồng trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên đây là hướng dẫn cụ thể và chi tiết các bước đấu thầu qua mạng mới nhất năm 2023. Quý khách hàng có thắc mắc về quy trình / tham gia đấu thầu qua mạng xin vui lòng liên hệ: Hotline: 0904.889.859 – 0909.099.583 để được tư vấn chi tiết nhất.