Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 

Câu hỏi của bạn Cao Linh Quân tại hòm thư cl.quan@sonacons.vn hỏi :

Chứng chỉ thiết kế của tôi được cấp tháng 7/2012 đến nay đã hết hạn và tôi làm đơn xin cấp lại. Phía Trung tâm tổ chức sát hạch cho rằng thời điểm cấp chứng chỉ này (07/2012) trước thời điểm ra Thông tư 17/2016/TT-BXD nên hồ sơ của tôi phải thực hiện theo trình tự cấp mới chứ không phải cấp lại. Tôi xin hỏi điều này có đúng không?

 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

 

Căn cứ thời hạn ghi trên chứng chỉ hành nghề đã được Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp, tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới/cấp lại chứng chỉ hành nghề của ông; trường hợp chứng chỉ hành nghề còn thời hạn, thực hiện chuyển đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Thông tư 17/2016/TT- BXD và Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 1/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến dự án đầu tư xây dựng.

Trường hợp chứng chỉ hành nghề hết hạn, thực hiện cấp mới theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Xem thêm:  Hỏi: Chứng chỉ hành nghề với cá nhân thuộc BQLDA chuyên ngành