Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu như thế nào?

Căn cứ Khoản 2 Điều 17 quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghè hoạt động đấu thầu. Theo đó, hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đáu thầu bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;

2. Chứng chỉ đã cấp đối với trường hợp chứng chỉ còn hạn sử dụng nhưng bị rách nát, hư hại hoặc ghi sai thông tin;

– Đối với trường hợp chứng chỉ hết hạn sử dụng: nộp bảng kê khai các hoạt động liên quan trực tiếp đến việc tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu; giảng dạy về đấu thầu trong thời hạn sử dụng của chứng chỉ đã cấp.

Trích nguồn: Dichvucong.gov.vn

Hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Xem thêm:  Sửa đổi điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng