Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C)

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-263405-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện

Sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, nếu có những thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội dung khác đã ghi trong giấy phép hoạt động xây dựng được cấp, nhà thầu nước ngoài phải nộp hồ sơ đến Sở Xây dựng để được xem xét điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp.

 

Cách thức thực hiện

Nhà thầu gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng.

 

Thành phần hồ sơ

– Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng.

– Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.  

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

– Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện :nhà thầu
Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Xây dựng.
Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài được điều chỉnh.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Nhà thầu đã được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam có những thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội dung khác đã ghi trong giấy phép hoạt động xây dựng được cấp
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Xem thêm:  Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản