Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng chonhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (thực hiện hợp đồng của dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên)

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-263396-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC

Không có thông tin

Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện

Sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, nếu có những thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội dung khác đã ghi trong giấy phép hoạt động xây dựng được cấp, nhà thầu nước ngoài phải nộp hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng để được xem xét điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp.

 

Cách thức thực hiện

Nhà thầu gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

 

Thành phần hồ sơ

– Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng.

– Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.  

 

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

Trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện – Tổ chức – cá nhân
Cơ quan thực hiện Bộ Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ  cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.
Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện Giấy phép điều chỉnh hoạt động xây dựng.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Nhà thầu đã được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam có những thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội dung khác đã ghi trong giấy phép hoạt động xây dựng được cấp.

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Xem thêm:  Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng