Trình tự, thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực doanh nghiệp

Sau khi luật xây dựng được ban hành năm 2014, các quy định về chứng chỉ năng lực doanh nghiệp, hay chứng chỉ hành nghề cá nhân đã được quy định chi tiết trong các văn bản dưới luật. Hiện nay yêu cầu các công ty cần phải có chứng chỉ năng lực xây dựng là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp tiến hành hoạt động xây dựng. Cùng giải đáp các thắc mắc trên trong nội dung bài viết dưới đây của Viện Xây dựng nhé. 

>>> Xem thêm:

♦          Kiểm tra số chứng chỉ năng lực xây dựng nhanh chóng nhất

♦         Cách kiểm tra chứng chỉ năng lực xây dựng nhanh chóng, uy tín

chứng chỉ năng lực doanh nghiệp
chứng chỉ năng lực doanh nghiệp

Bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực xây dựng doanh nghiệp, chứng chỉ năng lực công ty không?

Căn cứ quy định tại Khoản 38, Khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trường hợp tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng đối với vấn đề thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Theo quy định pháp luật về điều kiện cấp chứng chỉ năng lực doanh nghiệp tại Điều 57 Nghị định 100/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 57. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

 1. Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:
 2. a) Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.
 3. b) Lập quy hoạch xây dựng.
 4. c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; thiết kế cơ – điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
 5. d) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

đ) Thi công xây dựng công trình.

 1. e) Giám sát thi công xây dựng công trình.
 2. g) Kiểm định xây dựng.
 3. h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 4. Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ điểm a đến điểm e khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ năng lực).
 5. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này phải là doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc tổ chức có chức năng hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định này.
 6. Chứng chỉ năng lực có hiệu lực tối đa 10 năm.
 7. Chứng chỉ năng lực có quy cách và nội dung chủ yếu theo mẫu tại Phụ lục IX Nghị định này.
 8. Chứng chỉ năng lực được quản lý thông qua số chứng chỉ năng lực, bao gồm 02 nhóm ký hiệu, các nhóm được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), cụ thể như sau:
 9. a) Nhóm thứ nhất: Có tối đa 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định tại Phụ lục VII Nghị định này.
 10. b) Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ năng lực.
 11. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý về việc cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực; quản lý cấp mã số chứng chỉ năng lực; hướng dẫn về đánh giá cấp chứng chỉ năng lực; công khai danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của mình; tổ chức thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ năng lực trực tuyến.”.
Xem thêm:  Hướng dẫn tra chứng chỉ năng lực cá nhân

Như vậy, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực xây dựng. Chứng chỉ năng lực xây dựng là điều kiện tiên quyết được áp dụng với những chủ thể là tổ chức khi muốn tham gia vào các hoạt động xây dựng.

Tuy nhiên, chứng chỉ năng lực chỉ là điều kiện, yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức Việt Nam. Tức là đối với tổ chức nước ngoài thì pháp luật Việt Nam lại không yêu cầu cần phải có chứng chỉ năng lực.

Trình tự, thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng mới nhất

Quy định mới về chứng chỉ năng lực công ty được thực hiện theo một trình tự, thủ tục nhất định, cụ thể như sau:

Bước 1:  Nộp hồ sơ

Tổ chức có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng gửi bộ hồ sơ được chuẩn bị theo mẫu qua bưu điện hoặc trực tiếp mang nộp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bước 2: Tiến hành thẩm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực xây dựng có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ thiếu hồ sơ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thông báo bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực để yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc tổ chức phúc tra để xác minh hồ sơ nếu cần thiết

Bước 3:  Đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức

Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trình.

Thời gian đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực không quá 10 ngày đối với Chứng chỉ năng lực hạng II và III kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 Bước 4: Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cấp chứng chỉ năng lực, Cơ quan có thẩm quyền hoặc bộ phận chuyên trách có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị cấp Mã số chứng chỉ năng lực tới Bộ Xây dựng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phát hành Mã số chứng chỉ năng lực, đồng thời thực hiện việc tích hợp thông tin để quản lý, tra cứu chứng chỉ năng lực và công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Xem thêm:  Mẫu chứng chỉ an toàn nhóm 3

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng doanh nghiệp, chứn chỉ năng lực xây dựng công ty?

Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định 100/2018;
 • Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;
 • Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng);
 • Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
 • Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
 • Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);
 • Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.
 • Các tài liệu theo quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh chụp màu từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

 Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định này;
 •  Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định này;
 • Các tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Viện Xây Dựng là đơn vị hàng đầu trong tư vấn, đào tạo và cấp chứng chỉ năng lực xây dựng theo đúng quy định của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, là địa chỉ tin cậy được nhiều học viên lựa chọn.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề chứng chỉ năng lực công ty. Hy vọng bài viết trên đây sẽ hữu ích đối với bạn. Nếu bạn đang cần xin cấp chứng chỉ hãy xem xét thật kỹ và để tiết kiệm thời gian thì bạn nên sử dụng dịch vụ làm chứng chỉ năng lực xây dựng của đơn vị uy tín và chất lượng, Viện Xây dựng là một trong số đó.

Để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi: Hotline: 0904.889.859 –