Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW quản lý

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-263339-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Lĩnh vực

Không có thông tin

Trình tự thực hiện

– Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thị tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND tỉnh, thành phố trực TW.

– Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ

– Tờ trình đề nghị thẩm định;

– Thuyết minh nội dung nhiệm vụ kèm theo các bản vẽ in màu thu nhỏ;

– Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;

– Các văn bản pháp lý có liên quan;

– Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan,

– Tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch;

– Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

Số bộ hồ sơ 03 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

$(document).ready(function () {
loadAjax(“/TTHC_UserControls/thutuc/BienTap/LePhi/viewlephi.aspx?ltsLP=16135”, “#contain_LePhi”);
});

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình
Cơ quan thực hiện Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND thuộc UBND tỉnh, thành phố trực TW
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND thuộc UBND tỉnh, thành phố trực TW
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND tỉnh, thành phố trực TW
Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không có
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Xem thêm:  Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện