Hướng dẫn áp dụng về quy định phân cấp công trình xây dựng theo TT03/2016-BXD

Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

 

Thông tư này ban hành giúp cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhận biết về phân cấp công trình xây dựng, nhằm xác định đúng trong các thủ tục hành chính – đấu thầu.

 

– Hiệu lực: Còn hiệu lực

– Ngày có hiệu lực: 15/05/2016

– Tải về trực tiếp: Download

 

♦ Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

♦ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về quy định các lĩnh vực quản lý Bộ Xây dựng

♦ Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng

♦ Thông tư 08/2018/TT-BXD Hướng dẫn nội dung chứng chỉ xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài

 

 

Xem thêm:  Thông tư số 17/2016/TT-BXD Hướng dẫn về năng lực của tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng