Hỏi: Trường hợp nhà thầu không cần chứng chỉ năng lực xây dựng

 

Câu hỏi của bạn Hồ Văn Minh tại hòm thư nhatnguyenxd@yahoo.com.vn hỏi :

Điều 65 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP có quy định về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, đối với các nhà thầu trồng, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh, cây xanh trong công viên thì chưa thấy nói rõ. Vậy xin hỏi, đối với các nhà thầu thực hiện các gói thầu trồng, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh, cây xanh trong công viên có phải bắt buộc có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức không?

 

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

 

Theo quy định tại Khoản 21 và Khoản 38, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì hoạt động trồng, chăm sóc. bảo dưỡng cây xanh không phải là hoạt động xây dựng.

Do đó, tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trên thì không thuộc đối tượng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Xem thêm:  Hỏi: Công ty mới thành lập cần điều kiện gì để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?