Hỏi: Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát

 

Câu hỏi của bạn Trần Thanh Thế tại hòm thư thanhthepro@gmail.com hỏi :

Chứng chỉ hành nghề giám sát của tôi có hạn đến ngày 29/3/2018, tôi muốn xin cấp lại chứng chỉ thì thủ tục như thế nào?

 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

 

Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề, trường hợp chứng chỉ hành nghề của ông còn hạn thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 31 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Trường hợp chứng chỉ hành nghề đã hết hạn thì thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Xem thêm:  Hỏi: Chứng chỉ hành nghề với cá nhân thuộc BQLDA chuyên ngành