Dịch Vụ Đăng Tải Thông Tin Về Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng Uy Tín

Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng nhận làm dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực doanh nghiệp hoạt động xây dựng lên website Bộ Xây Dựng www.moc.gov.vnwww.xaydung.gov.vn. Thời gian đăng tải nhanh nhất < 7 ngày.  Đảm bảo Uy Tín trên Toàn Quốc.

 

 

Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Lịch khai giảng các khóa học nghiệp vụ xây dựng mới nhất

Đăng ký thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia

Nghị định 59/2015/NĐ-CP – Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

 


– Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
– Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

 

 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng;
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Quy định công khai đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.

Thông tư này quy định việc cung cấp, tiếp nhận, xem xét, công bố và quản lý thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư xây đựng công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Giám sát chất lượng công trình xây dựng; Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng; Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc cung cấp, tiếp nhận, xem xét, công bố và quản lý thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực:

a) Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

b) Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

c) Thiết kế quy hoạch xây dựng;

d) Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;

đ) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

e) Giám sát chất lượng công trình xây dựng;

g) Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng;

Xem thêm:  Mẫu chứng chỉ an toàn nhóm 3

h) Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có nhu cầu công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực nêu tại Khoản 1 Điều này trên lãnh thổ Việt Nam;

b) Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trong việc xem xét và quyết định công bố thông tin trên trang thông tin điện tử do mình quản lý;

c) Chủ đầu tư, nhà đầu tư tham khảo thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong việc lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng.

 

Danh sách doanh nghiệp đã được đăng tải tại: http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/
Danh sách doanh nghiệp đã được đăng tải tại: http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/

 

Nguyên tắc công khai thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình

 

1. Mọi thông tin đăng tải về năng lực hoạt động xây dựng do tổ chức, cá nhân cung cấp phải chính xác và trung thực. Khi có thay đổi thông tin, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin điều chỉnh đến cơ quan đầu mối theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

2. Cơ quan đầu mối phải xem xét, kiểm tra khi cần thiết đối với các thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân để công bố công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý.

3. Mọi đăng tải thông tin về năng lực doanh nghiệp hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân được công bố trên trang thông tin điện tử của các cơ quan đầu mối phải được chuyển về Bộ Xây dựng (Cục Quản lý hoạt động xây dựng) để xem xét tích hợp dữ liệu, công bố trên trang thông tin điện tử do Bộ Xây dựng quản lý làm cơ sở lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng trong phạm vi cả nước quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

 

Công bố thông tin và điều khoảng thi hành

Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin hợp lệ về năng lực hoạt động xây dựng do tổ chức, cá nhân cung cấp, Cơ quan đầu mối có trách nhiệm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử do mình quản lý và có văn bản xác nhận đã công bố gửi cho tố chức, cá nhân.

Xem thêm:  Chứng chỉ hành nghề đấu thầu có thời hạn không?

 

Sau khi công bố thông tin trên trang thông tin điện tử, trong thời hạn 07 ngày làm việc, các Cơ quan đầu mối có trách nhiệm gửi báo cáo và tệp tin về cơ quan đầu mối của Bộ Xây dựng để tổ chức quản lý, tích hợp công khai thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng lên trang thông tin www.moc.gov.vn  www.xaydung.gov.vn của Bộ Xây dựng.

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/10/2014. Thay thế Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định quản lý thông tin vê năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Các nội dung về công bố thông tin đã được quy định tại một số Thông tư do Bộ Xây dựng ban hành trái với các quy định của Thông tư này đều bị bãi bỏ.

 

CHÚ Ý:

– Đơn vị chúng tôi đăng tải theo đúng luật mới nhất Thông Tư 17 & Nghị định 59 .

– Hỗ trợ đăng tải nâng cấp năng lực cho đơn vị theo đúng lĩnh vực & hợp đồng kinh tế.

– Các đơn vị KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN đăng tải, Muốn đăng tải hoặc nâng cấp các lĩnh vực cần thiết. ( Kể cả hồ sơ năng lực không đủ yêu cầu, hợp đồng kinh tế thiếu – Đơn vị chúng tôi vẫn có thể nhận nâng cấp năng lực cho các Doanh Nghiệp – Có Phụ Phí )

 


– Thời gian đăng tải thông tin doanh nghiệp xây dựng lên website bộ xây dựng: < 7 Ngày.

 

Phương thức làm việc & thanh toán:

– Doanh nghiệp tạm ứng trước 50% kinh phí

– Đăng tải thành công, doanh nghiệp thanh toán 50% còn lại.

 

Quý doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan có nhu cầu đăng tải thông tin hoạt động xây dựng lên website chính của Bộ Xây Dựng www.moc.gov.vn xin vui lòng liên hệ:

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

 

Viện Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng.

VPGD: TM27A, Tầng 3 – Tòa A1 Phương Đông GreenPark – Số 1 Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Website: https://vienxaydung.edu.vn/

Hotline: 0904.889.859  –

Email: vienxaydung.edu.vn@gmail.com

 

 


Tài liệu và thông tư được trích nguồn từ website chính Bộ Xây Dựng: http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=29863