Chứng chỉ hành nghề đấu thầu có thời hạn không?

 

Căn cứ Khoản 3 Điều 111 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết thi hành một só điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

 

Chứng chỉ hành nghề đấu thầu có giá trị bao lâu

 

Theo đó, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp, có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày cấp. khi hết thời hạn sử dụng phải làm thủ tục cấp lại hoặc phải thi sát hạch nếu không đủ điều kiện cấp lại theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT.

Trường hợp cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề trước thời điểm Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực (ngày 11/3/2019) thì chứng chỉ này được coi có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp.

Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.

 

Trích nguồn Baochinhphu.vn

Xem thêm:  Doanh nghiệp hết cảnh chạy chọt, ấm ức nhờ đấu thầu qua mạng