Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-006955-TT
Cấp thực hiện

Không có thông tin

Lĩnh vực Nhà ở và công sở
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1. Nộp hồ sơ theo qui định – Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng tin cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc sau thời hạn niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND cấp xã, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại UBND cấp huyện. Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giải quyết;`
2. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ theo qui định thì cấp lại UBND cấp huyện ký cấp lại giấy chứng nhận và đóng dấu “cấp lại lần thứ…” theo quy định;
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trong đó nêu rõ lý do mất giấy và cam đoan chịu trách nhiệm.
2. Giấy tờ xác nhận về việc mất giấy chứng nhận và biên lai xác nhận đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về việc mất giấy chứng nhận.
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Xem thêm:  Đăng ký công bố thông tin đối với cá nhân là công chức thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cá nhân thuộc đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có nhu cầu là người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc; tổ chức tư vấn là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ có nhu cầu là tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc