Cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng uy tín nhanh chóng

Khi tham gia vào các hoạt động xây dựng, các đơn vị tổ chức tham gia sẽ cần phải công khai năng lực tham gia xây dựng của mình. Và cơ sở để có thể đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức đó có thể dựa vào chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Vậy chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng là gì? Điều kiện để các đơn vị tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực này? Cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của Viện Xây Dựng để giải đáp tất cả thắc mắc trên.

>>> Xem thêm:

♦       Lớp học chứng chỉ an toàn trên cao uy tín cấp chứng chỉ ngay

♦      Học và cấp chứng chỉ an toàn cơ bản uy tín nhanh chóng

chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng
chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được hiểu thế nào cho đúng?

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là bản đánh giá về năng lực của Bộ Xây dựng, Sở xây dựng đối với các đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Đồng thời, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được xác định là điều kiện, quyền hạn, năng lực của tổ chức tham gia xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Giấy chứng nhận chứng chỉ năng lực của nhà thầu được Bộ Xây dựng hoặc có thể là Sở Xây dựng đánh giá và ban hành kèm theo quyết định cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu (chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng).

Mỗi doanh nghiệp, tổ chức đủ điều kiện năng lực (thiết kế, thi công, giám sát, khảo sát…) sẽ được hội đồng là bộ xây dựng và sở xây dựng xét duyệt cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và được cấp một mã riêng biệt và duy nhất cho doanh nghiệp để thuận tiện cho việc quản lý, trách nhầm lẫn và làm “giả”.

Giấy chứng nhận năng lực nhà thầu được cấp căn cứ vào đâu?

 •       Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13.
 • Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 của Chính Phủ quy định về việc cấp chứng chỉ cho các cá nhân, tổ chức, công ty và doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.
 • Nghị định 42/2016/NĐ-CP của Chính Phủ về sửa đổi và bổ sung nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề cho tổ chức và cá nhân.
 • Thông tư 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có bắt buộc không?

Theo điều 57 của Nghị định 100/2018/NĐ-CP và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định:

 1. Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:
 •       Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.
 •       Lập quy hoạch xây dựng.
 •       Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; thiết kế cơ – điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
 •       Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 •       Thi công xây dựng công trình.
 •       Giám sát thi công xây dựng công trình.
 •       Kiểm định xây dựng.
 •       Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 1. Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ điểm a đến điểm e khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ năng lực).
 2. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này phải là doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc tổ chức có chức năng tham gia hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định này.
 3. Chứng chỉ năng lực có hiệu lực tối đa 10 năm.
 4. Chứng chỉ năng lực có quy cách và nội dung chủ yếu theo mẫu tại Phụ lục IX Nghị định 100/2018/NĐ-CP.
 5. Chứng chỉ năng lực được quản lý thông qua số chứng chỉ năng lực, bao gồm 02 nhóm ký hiệu, các nhóm được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), cụ thể như sau:
 •       Nhóm thứ nhất: có tối đa 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định tại Phụ lục VII Nghị định này.
 •       Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ năng lực.
 1. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý về việc cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực; quản lý cấp mã số chứng chỉ năng lực; hướng dẫn về đánh giá cấp chứng chỉ năng lực; công khai danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của mình; tổ chức thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ năng lực trực tuyến.
Xem thêm:  Kinh nghiệm xây nhà đẹp và hợp phong thủy với chủ nhà

Như vậy quy định về nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực là không bắt buộc với mọi đối tượng mà chỉ những người thuộc các đối tượng trên theo quy định của pháp luật mới cần phải có chứng chỉ này.

Với đối tượng buộc phải có chứng chỉ mà các nhà thầu không có chứng chỉ năng lực sẽ không đủ điều kiện để tham gia vào hành nghề trong lĩnh vực nhất định.

Những lĩnh vực sau yêu cầu cần phải có chứng chỉ năng lực của nhà thầu

 • Tư vấn lập quy hoạch xây dựng.
 • Khảo sát xây dựng: khảo sát địa hình, địa chất.
 • Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng.
 • Thi công xây dựng công trình.
 • Giám sát thi công xây dựng.
 • Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chú ý: Một công ty, tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng hoạt động xây dựng cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau.

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng

 1.     Có giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập công ty, doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 2.     Các cá nhân giữ vai trò chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
 3.     Các cá nhân đảm nhiệm vai trò chủ chốt phải được bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đối với các dự án, công trình xây dựng có tính chất đặc thù như: nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất vật liệu nổ, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại.
Xem thêm:  Đào tạo cấp chứng chỉ an toàn xe nâng nhanh chóng uy tín

Nhà thầu phụ có phải xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng không?

Như chúng ta biết nhà thầu sẽ bao gồm nhà thầu chính và nhà thầu phụ, vậy nhà thầu phụ có cần chứng chỉ năng lực hay không?

Nhà thầu phụ là nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu chính hoặc tổng thầu. Nhà thầu phụ thực hiện một phần công việc của gói thầu trên cơ sở thỏa thuận hoặc hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Như vậy có nghĩa là, nhà thầu phụ vẫn là một nhà thầu. Họ có thể là công ty hay cá nhân đứng ra chịu trách nhiệm hoàn thành một khối lượng công việc đã ký kết với nhà thầu. Cũng có thể hiểu rằng, nhà thầu phụ được nhà thầu thuê để thực hiện một hoặc một số nội dung của hợp đồng.

Theo quy định mới nhất tại nghị định 100/2018/NĐ-CP tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (trong đó có nhà thầu chính và thầu phụ) bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực theo thứ hạng phù hợp với công trình tham gia thực hiện.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại nghị định 100/2018.
 • Đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập cơ quan tổ chức.
 • Tệp tin chụp từ bản gốc giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức.
 • Tệp tin chụp từ bản gốc bản kê danh sách, kinh nghiệm kèm theo chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt theo mẫu.
 • Tệp tin chụp từ bản gốc hợp đồng và biên bản nghiệm thu của lĩnh vực muốn xin. Chỉ cần đối với lĩnh vực xin cấp từ hạng 2 trở lên.
 • Kinh nghiệm máy móc phục vụ công tác khảo sát, thi công.
 • Quyết định công nhận phòng LAB với các đơn vị xin khảo sát địa chất.

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng tại Viện Xây dựng?

Viện Xây Dựng là đơn vị hàng đầu trong tư vấn, đào tạo và cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng theo đúng quy định của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, là địa chỉ tin cậy được nhiều học viên lựa chọn.

Với phương châm luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, chúng tôi với đội ngũ nhân viên nắm rõ quy định pháp luật về yêu cầu chứng chỉ năng lực, làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, hết sức mình hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, kịp thời, chính xác là địa điểm tin cậy cho người lao động.

Đến với chúng tôi quý khách sẽ được hưởng các lợi ích sau:

 •       Tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ doanh nghiệp, cá nhân quy trình quản lý nghiệp vụ chuyên ngành, các tài liệu khác.
 •       Bạn được cắt giảm tất cả các khâu trung gian.
 •       Hồ sơ của các bạn được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí cho doanh nghiệp.
 •       Đội ngũ tư vấn là những nhân viên chuyên nghiệp, chính xác, hoạt động 24/24.
 •       Tỷ lệ cấp chứng chỉ năng an toàn lao động thành công 100%, đảm bảo hướng tới thứ hạng cao nhất.

Để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi: Hotline: 0904.889.859 – 0909 099 583.