NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤU THẦU 43 VÀ NGHỊ ĐỊNH 63/2014/NĐ-CP

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT ĐẤU THẦU 43 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2014/NĐ-CP NGÀY 26/06/2014
(Theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013)

A. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chuyên đề 1: QUY ĐỊNH CHUNG
1. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu. Phạm vi điều chỉnh. Giải thích từ ngữ
2. Đối tượng áp dụng
3. Áp dụng Luật Đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế
4. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư
5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
6. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
7. Thông tin về đấu thầu
8. Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu
9. Đồng tiền dự thầu
10. Bảo đảm dự thầu
11. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư
12. Chi phí trong đấu thầu
13. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
14. Đấu thầu quốc tế
15. Điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu
16. Các trường hợp hủy thầu
17. Trách nhiệm khi hủy thầu
18. Đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
Chuyên đề 2: HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP
1. Hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
2. Phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư
Chuyên đề 3: KẾ HOẠCH VÀ QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
1. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
2. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
3. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu
4. Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
5. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
6. Quy trình lựa chọn nhà thầu
Chuyên đề 4: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU, HỒ SƠ ĐỀ XUẤT; XÉT DUYỆT TRÚNG THẦU
1. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp
2. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn
3. Phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất
4. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn
Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp
Chuyên đề 5: MUA SẮM TẬP TRUNG, MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN, MUA THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ; CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG
I. MUA SẮM TẬP TRUNG
1. Quy định chung về mua sắm tập trung
2. Thỏa thuận khung
II. MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN
1. Điều kiện áp dụng
2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu
III. MUA THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ
1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế
2. Mua thuốc tập trung
3. Ưu đãi trong mua thuốc
4. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế
5. Thanh toán chi phí mua thuốc, vật tư y tế
IV. CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG
1. Hình thức lựa chọn nhà thầu
2. Quy trình lựa chọn nhà thầu
Chuyên đề 6: LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
1. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
2. Quy trình lựa chọn nhà đầu tư
3. Trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư
4. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu
5. Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
Chuyên đề 7: LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ QUA MẠNG
1. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng
2. Yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Chuyên đề 8: HỢP ĐỒNG
1. Hợp đồng với nhà thầu
2. Hợp đồng với nhà đầu tư
Chuyên đề 9. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ
1. Trách nhiệm của người có thẩm quyền
2. Trách nhiệm của chủ đầu tư
3. Trách nhiệm của bên mời thầu
4. Trách nhiệm của tổ chuyên gia
5. Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư
6. Trách nhiệm của tổ chức thẩm định
7. Trách nhiệm của bên mời thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
8. Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Chuyên đề 10: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
1. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu
2. Trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
3. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các cấp
5. Trách nhiệm của tổ chức vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
6. Xử lý tình huống
7. Thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động đấu thầu
8. Khiếu nại, tố cáo
Chuyên đề 11: HÀNH VI BỊ CẤM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ ĐẤU THẦU
1. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu
2. Xử lý vi phạm
Chuyên đề 12: GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VÀ TRANH CHẤP TRONG ĐẤU THẦU
1. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu
2. Giải quyết tranh chấp trong đấu thầu tại tòa án
B. HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
C. GIỚI THIỆU CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC
D. BÀI KIỂM TRA
CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CÓ GIÁ TRỊ TOÀN QUỐC.

Xem thêm:  KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU UY TÍN TẠI ĐIỆN BIÊN

Tham khảo thêm về Lịch khai giảng lớp đấu thầucấp chứng chỉ đấu thầu tại đây —-CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU

Mọi thông tin chi tiết xin khác xin vui lòng liên hệ:

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ
VPGD: TM27A, Tầng 3 – Tòa A1 Phương Đông GreenPark – Số 1 Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội
Website: https://vienxaydung.edu.vn/
Hotline: 0904.889.859 – 046.686.8910 (Ms. Hoa)
Emai: vienxaydung.edu.vn@gmail.com