Tag: Thông tư số 11/2014/TT-BXD

Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014

Thông tư số 11/2014/TT-BXD

Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình. » Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng số 59/2015/NĐ-CP » Luật xây dựng sửa…