Tag: sơ cấp cứu

Quy trình huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu là gì?

Huấn Luyện Sơ Cấp Cứu

Tuân thủ nghị định 06/CP-NĐ của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn vệ sinh lao động. Nhằm củng cố lại những kiến thức cơ bản và kỹ năng sơ cấp cứu cho người lao động. Viện Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây…