Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

TƯ VẤN ISO 9001:2015

Đăng Tải Thông Tin Doanh Nghiệp

Đăng Tải Thông Tin

Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Quốc Gia

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Thống Kê Truy Cập

Hỏi: Chứng chỉ hành nghề với cá nhân thuộc BQLDA chuyên ngành

 

Câu hỏi của bạn Hồng Ngọc Tân tại hòm thư tanppmu@gmail.com hỏi :

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Luật Đấu thầu 2014: “Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu”. Theo quy định của Luật Xây dựng 2014 thì có Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực. Như vậy, Ban quản lý dự án chuyên nghiệp có phải là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực không?

 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

 

Đối với cá nhân thuộc biên chế của Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực, khi tham gia trực tiếp vào việc lựa chọn nhà thầu thì cần phải có chứng chỉ hành nghề về hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng