Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

TƯ VẤN ISO 9001:2015

Đăng Tải Thông Tin Doanh Nghiệp

Đăng Tải Thông Tin

Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Quốc Gia

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Thống Kê Truy Cập

Hỏi: Chưa có chứng chỉ năng lực, doanh nghiệp có được tham gia công trình?

Câu hỏi của bạn Lê Vương Ngọc tại hòm thư daiantvdt@gmail.com hỏi :

Công ty tôi chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III lĩnh vực thiết kế xây dựng. Công ty nhận được công trình thiết kế dân dụng hạng III và có mời những người có chứng chỉ thiết kế phù hợp tham gia. Vậy, Công ty có được tham gia thiết kế công trình nêu trên không?

 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thì tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực được tham gia các hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định tại Điều này đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp IV; dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì công trình quy mô cấp IV khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó.

Để thực hiện thiết kế xây dựng công trình cấp III, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 61 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Hạng III lĩnh vực thiết kế xây dựng đối với loại công trình phù hợp.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng